Lettia.lv


Saistību atruna

2006-02-15/2006-03-30

Šajā portālā publicētā oriģinālā informācija var tikt brīvi izmantota, ar nosacījumu, ka tiek dotas atsauces uz šo portālu kā informācijas avotu.

Mēs sekojam, lai portālā publicētā informācija atbilstu Autortiesību likumā un citos Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ja, tomēr, jums šķiet, ka kāda no publikācijām varētu neatbilst šīm prasībām, lūdzam mums nekavējoties ziņot, lai varam veikt nepieciešamos pasākumus neatbilstības novēršanai.

Portālā obligātā kārtā tiek dota atsauce uz autoriem un informācijas avotiem, ja tiek izmantots citu radīts materiāls. Ja šāda atsauce kādā atsevišķā gadījumā nav dota, tas nozīmē, ka autors nav bijis zināms. Ja Jums ir šāda iztrūkstoša informācija, lūdzam darīt to mums zināmu.

Portāls nav atbildīgs par citās Internet vietnēs pausto viedokli.

v5 || Autortiesības (c) 2006-2009 Lettia.lv
E-pasts: lettia(a_)lettia.lv

( Extra keywords: )